پوستر سردار شهید کاظمی رحمه الله


فرازی از وصیت سردار شهید حاج احمد کاظمی ، همراه با پوستر نقاشی شهید

سردار شهید حاج احمد کاظمی

 

پوستر جدید ، عکس سردار شهید کاظمی

پوستر جدید سردار شهید کاظمی


نظر بدهید